Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Umowy i oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej, osobistej oraz służebności przesyłu

Służebności należą do ograniczonych praw rzeczowych i są obciążeniem nieruchomości, mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości lub jej części albo zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej.
Służebność może powstać w wyniku zawarcia umowy, orzeczenia sądowego, z mocy prawa lub na mocy decyzji administracyjnej.
Jeżeli służebność ma powstać w trybie umownym, to w odniesieniu do oświadczenia woli właściciela nieruchomości obciążonej konieczne jest dochowanie - pod rygorem nieważności - formy aktu notarialnego.
Ustanowienie służebności może nastąpić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.


Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności:
• służebności gruntowe,
• służebności osobiste,
• służebność przesyłu.


Służebność gruntowa jest prawem obciążającym nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą, którego treść polega na tym, że:
• właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,
• właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań,
• właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.


Służebność osobista jest prawem obciążającym nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby w celu zaspokojenia określonych potrzeb tej osoby. Służebność osobista jest niezbywalna, ściśle związana z osobą, na której rzez została ustanowiona i wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.


Służebność przesyłu jest prawem obciążającym nieruchomość służebną na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do przesyłu płynów, pary, gazu, energii itp., polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

 
Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania przez notariusza umowy/ oświadczenia o ustanowieniu służebności:

1. dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie bądź stron umowy,
2. dane osoby, na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność osobista,
3. numer księgi wieczystej nieruchomości obciążonej i ewentualnie nieruchomości władnącej w przypadku służebności gruntowej,
4. określenie, czy służebność jest odpłatna czy nieodpłatna,
5. określenie rodzaju i treści służebności.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.