Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

zamiana lokali

ZAMIANA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ NA INNY LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

POTRZEBNE DOKUMENTY I INFORMACJE:
1. dane z dowodów osobistych,
2. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
3. w przypadku małżonków wypis umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli taka była zawierana, lub (jeśli istnieje) inny dokument mający wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie np. odpis orzeczenia o separacji,
4. odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych,
5. podstawy nabycia lokali np.:
• wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
6. zaświadczenia o ilości zameldowanych osób, z treści których wynikać będzie, że w lokalach nikt nie jest zameldowany,
7. zaświadczenia ze wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych za przedmiotowe lokale,
8. zaświadczenia z Urzędu Gminy o braku zaległości w podatku od nieruchomości,
9. zaświadczenia właściciela gruntu (Skarbu Państwa albo Gminy) o braku zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu, jeśli grunt pod budynkiem jest w użytkowaniu wieczystym,

* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne również wtedy, gdy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.


 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.