Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Zamiana nieruchomości gruntowych

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU NA INNĄ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ LUB PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU


POTRZEBNE DOKUMENTY I INFORMACJE:

1. dane z dowodów osobistych,
2. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
3. w przypadku małżonków wypis umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli taka była zawierana, lub (jeśli istnieje) inny dokument mający wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie np. odpis orzeczenia o separacji,
4. odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych,
5. podstawa nabycia np.:
• wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
• akt własności ziemi,
6. wypisy z rejestru gruntów,
UWAGA:
- jeśli zachodziły zmiany w powierzchni działek ewidencyjnych niezbędne są:
 opis i mapa albo
 wypis z rejestru gruntów (z adnotacją o przyczynach zmian) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej albo,
 wykaz zmian gruntowych lub wykaz synchronizacyjny z mapą,
- jeśli nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej niezbędny jest również wyrys z mapy ewidencyjnej,
- jeśli sprzedawana jest nieruchomość powstała z podziału innej nieruchomości, niezbędna w większości przypadków jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą,
7. wypisy z kartoteki budynków (gdy na działkach znajdują się budynki),
8. zaświadczenia o ilości zameldowanych osób, z treści których wynikać będzie, że w budynku nikt nie jest zameldowany (gdy na działce jest budynek mieszkalny),
9. wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej „mpzp”) albo zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp albo zaświadczenia o braku mpzp,
* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne również wtedy, gdy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.


 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.