Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Zamiana spółdzielczych praw

ZAMIANA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NA INNE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
 

POTRZEBNE DOKUMENTY I INFORMACJE:

1. dane z dowodów osobistych,
2. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
3. w przypadku małżonków wypis umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli taka była zawierana, lub (jeśli istnieje) inny dokument mający wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie np. odpis orzeczenia o separacji,
4. odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych (jeśli są prowadzone księgi wieczyste dla tych praw),
5. zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu,
UWAGA: jeśli ma być założona księga wieczysta, to do założenia księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej wydane dla celów wieczystoksięgowych (tj. zawierające informacje o powierzchni i położeniu lokalu, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany)
6. podstawy nabycia np.:
• przydział,
• umowa ze Spółdzielnią,
• wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,

7. zaświadczenia o ilości zameldowanych osób, z treści których wynikać będzie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne również wtedy, gdy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.