Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Czynności i Dokumenty

 

Czynności notarialne

Zgodnie z treścią artykułu 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
sporządza akty notarialne⇒ ...
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia⇒ ...
sporządza poświadczenia⇒ ...
doręcza oświadczenia...
spisuje protokoły⇒...
sporządza protesty weksli i czeków⇒...
przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Depozyt notarialny) ⇒...
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów⇒...

• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, a notariusz przy ich dokonywaniu działa jako osoba zaufania publicznego.

 

 Dokumenty

W związku z indywidualnym charakterem każdej czynności, przed wizytą w Kancelarii najlepiej skontaktować się z notariuszem, w celu wstępnego ustalenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty przedstawione przez Państwa zostaną następnie zweryfikowane przez notariusza, zaś ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.

Podane na naszej stronie internetowej wykazy dokumentów (przy opisie poszczególnych czynności) nie są wyczerpujące i wskazują jedynie dokumenty i informacje zwykle wymagane przy danej czynności. 

W związku z powyższym, w celu ustalenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania konkretnej czynności notarialnej, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią notarialną.
 

Tajemnica czynności notarialnych

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Oznacza to, że tajemnicą notarialną objęte są wszelkie informacje przekazane przez klienta, dane osobowe oraz treść złożonych w obecności notariusza oświadczeń przez strony czynności a nawet sam fakt dokonania przez stronę czynności notarialnej. Tajemnicą notarialną objęte są również informacje pisemne i inne dokumenty.

Zabezpieczając strony przed ryzykiem ujawnienia tajemnicy notarialnej, prawo o notariacie precyzyjnie określa krąg osób uprawnionych do otrzymania wypisu, odpisu lub informacji o czynności lub okolicznościach jej dotyczących:

• wypisy aktu notarialnego można wydać stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Innym osobom wypis aktu notarialnego może zostać wydany jedynie na podstawie postanowienia sądu okręgowego,
• informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może udzielić jedynie instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności,
• informacje pisemne i inne dokumenty można wydać osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne.

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza i ustaje tylko, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
 

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.