Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Akt poświadczenia dziedziczenia

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia ?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest jednym ze sposobów na potwierdzenie przez spadkobiercę prawa do spadku.
Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Jakie są zalety sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza ?

Notariusz na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, sporządza protokół dziedziczenia a następnie akt poświadczenia dziedziczenia.
Dokument taki może sporządzić każdy notariusz niezależnie od ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, podczas, gdy w przypadku postępowania sądowego okoliczność ta decyduje o właściwości sądu. Ponadto spadkobiercy nie muszą składać żadnych wniosków a termin spotkania u notariusza jest indywidualnie ustalany, dzięki czemu akt poświadczenia dziedziczenia można uzyskać podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej.

 

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ?

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia tylko wtedy, gdy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi oraz  osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne stawią się jednocześnie przed notariuszem. Nie ma przy tym znaczenia, czy wszystkie te osoby będą dziedziczyć, czy tylko zaliczają się do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym. Ponadto osoby te muszą być zgodne w woli sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

 

Kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia ?

Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy:

◾ nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach,
◾ dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,
◾ spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 roku,

◾ w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

◾w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone,

◾w sprawie brak jurysdykcji krajowej.

 

Dokumenty i informacje niezbędne do sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia :

1) akt zgonu spadkodawcy,
2) unieważniony dowód osobisty lub zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy wydawane przez wydział meldunkowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy,
3) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców i odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,
4) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
5) testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego),
6) numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.