Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo ?

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie osoby bądź osób do dokonania określonych czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy. Czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (mocodawcy).

 

Rodzaje pełnomocnictw

Wyróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictw:
Pełnomocnictwo ogólne jest pełnomocnictwem o najszerszym zakresie umocowania, gdyż obejmuje umocowanie do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu.
Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności prawnych.
Pełnomocnictwo szczególne jest pełnomocnictwem obejmującym umocowanie do dokonania w imieniu mocodawcy konkretnej, poszczególnej czynności prawnej . Mocodawca może udzielić takiego pełnomocnictwa zarówno dla dokonania konkretnej czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd, jak i czynności zwykłego zarządu.

 

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo ?

Jeżeli ustawa lub umowa nie wymagają formy szczególnej, pełnomocnictwo może zostać udzielone w dowolnej formie. Należy jednak mieć na uwadze, m.in. że:
- jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w takiej samej formie tj. np.:
• pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości musi być udzielone w formie aktu notarialnego,
• pełnomocnictwo do zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo ustanowienia na nim użytkowania lub zbycia udziałów w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
- pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

 

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.
Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną. Dochodzi do skutku przez złożenie przez mocodawcę pełnomocnikowi oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.
Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może być złożone w dowolnej formie.

 

Ważne: Do udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego konieczna jest obecność jedynie mocodawcy. Tym samym obecność osoby, której pełnomocnictwo ma być udzielone nie jest wymagana.

 

Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania przez notariusza pełnomocnictwa :

• dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa,
• dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
• informacje na temat zakresu pełnomocnictwa tj. np.
- jeśli umocowanie dotyczy rozporządzania nieruchomością - informacje lub dokumenty dotyczące tej nieruchomości, w tym w szczególności numer księgi wieczystej,
- jeśli umocowanie dotyczy toczących się spraw sądowych – sygnatury tych spraw.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.