Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

DEPOZYT NOTARIALNY

Co może być złożone do depozytu u notariusza ?

Notariusz może przyjąć na przechowanie:
• wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych,
• informatyczne nośniki danych, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią,
• papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej, ale tylko w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością.


Dokumenty

Notariuszowi można złożyć na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty. Pojęcie dokumentu należy więc rozumieć szeroko. Mogą to być dokumenty urzędowe i prywatne, testamenty, dokumenty stwierdzające prawa autorskie itp. W każdym przypadku jednak dokument powinien posiadać określoną treść myślową, odzwierciedlać jakieś oświadczenie woli, wiedzy lub uczuć, względnie potwierdzać jakiś stan faktyczny.

Informatyczne nośniki danych

Stosownie do treści ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, informatycznym nośnikiem danych jest materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Najczęściej będą to płyty CD/DVD/BD, pamięci przenośne USB, karty pamięci oraz zewnętrzne dyski twarde.
Przyjęty na przechowanie informatyczny nośnik danych musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Może to nastąpić przy użyciu specjalnego oprogramowania wymagającego wpisania zastrzeżonego hasła lub przy użyciu urządzeń wyposażonych w czytnik linii papilarnych. Zabezpieczeniem nośnika informatycznego jest również umieszczenie go w zamkniętej kopercie zaopatrzonej w podpis składającego.

Papiery wartościowe i pieniądze

Przyjęcie przez notariusza do depozytu papierów wartościowych i pieniędzy musi być związane z dokonywaną przez notariusza czynnością notarialną i może być dokonane wyłącznie w celu wydania go innej osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu.

 

Dokumentowanie przyjęcia do depozytu

Zarówno z przyjęcia dokumentu na przechowanie jak i z przyjęcia pieniędzy do depozytu notariusz spisuje protokół.
W sytuacji, gdy do depozytu składane są pieniądze, spisanie protokołu z przyjęcia do depozytu może nastąpić dopiero po zaksięgowaniu odpowiednich środków pieniężnych na rachunku depozytowym notariusza.


Zalety depozytu notarialnego

Szczególne znaczenie w praktyce ma depozyt notarialny pieniędzy będący jednym ze sposobów zabezpieczenia dokumentowanych przez notariusza umów, w związku z którymi płatność następuje w całości lub w części ze środków własnych jednej ze stron umowy.
Biorąc bowiem pod uwagę fakt, że prawo polskie nie zezwala na przenoszenie własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a skuteczności umowy sprzedaży nieruchomości nie można uzależnić od zapłaty ceny, depozyt notarialny jest narzędziem znacznie zwiększającym bezpieczeństwo obrotu i zabezpieczającym interesy obu stron umowy.
Depozyt notarialny daje bowiem stronie sprzedającej pewność:
• posiadania przez kupującego środków własnych wystarczających na nabycie nieruchomości albo pokrycie części ceny jej nabycia,
• że zdeponowane u notariusza środki zostaną przelane na jej rachunek w przypadku spełnienia warunków wskazanych w protokole przyjęcia do depozytu,
Jednocześnie nabywca:
• nie musi przekazywać środków kontrahentowi przed zawarciem umowy,
• składając pieniądze do depozytu wskazuje w protokole przyjęcia do depozytu warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły zostać przez notariusza wypłacone zdeponowane środki w całości albo w określonej części. Warunkami tymi mogą być zawarcie umowy sprzedaży, wydanie lokalu, wymeldowanie sprzedającego i innych osób itp..
• ma pewność, że w przypadku niedojścia do skutku planowanej umowy albo niespełnienia przez nabywcę określonych w protokole przyjęcia do depozytu warunków, kwota złożona do depozytu zostanie przelana na rachunek wskazany przez nabywcę.
 

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.