Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Warto wiedzieć, że ...


- informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie,


- dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego albo innej czynności notarialnej należy dostarczyć do notariusza kilka dni wcześniej w oryginałach albo w kopiach – osobiście, faksem, pocztą, kurierem albo pocztą elektroniczną (skan),


- jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni, to stwierdzenia nabycia spadku mogą dokonać przed notariuszem w ciągu jednego dnia, o ile wszyscy stawią się przed nim w kancelarii notarialnej. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma moc prawną na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku,


- jeżeli strony są zgodne, to działu spadku, zniesienia współwłasności albo podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej można dokonać w ciągu jednego dnia u notariusza, a nie w sądzie,


- spadkobiercy mają 6 miesięcy od otwarcia spadku tzn. od daty śmierci spadkodawcy albo od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, na złożenie oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku i mogą to uczynić przed sądem albo przed notariuszem,


- jeżeli spadkodawca sporządził testament własnoręczny albo sporządził/chce sporządzić testament notarialny, to każdy z nich u notariusza może zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów; taka rejestracja umożliwi spadkobiercom odszukanie testamentu po śmierci testatora,

- jeżeli osoba, która nie sporządziła testamentu i nie dokonała w nim wyboru prawa, umrze w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 roku, to prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących jej spadku będzie prawo miejsca jej zwykłego pobytu w chwili śmierci a niekoniecznie prawo ojczyste (tzn. niekoniecznie prawo państwa, którego jest obywatelem),


- dla zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego, środki pieniężne nabywcy przeznaczone na nabycie nieruchomości albo praw można złożyć do depozytu notarialnego, a notariusz niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego dokona przelewu tych środków na rachunek bankowy zbywcy,


- dla nabywcy najkorzystniej jest, gdy wszystkie osoby zameldowane w lokalu/budynku na pobyt stały lub czasowy wymeldują się z niego przed zawarciem aktu notarialnego – umowy zbycia; w przeciwnym razie, nabywca może być zmuszony do przeprowadzenia długiej procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal/budynek, ale się z niego nie wymeldowały,

- do udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego konieczna jest obecność jedynie mocodawcy. Tym samym obecność osoby, której pełnomocnictwo ma być udzielone nie jest wymagana,

Najem okazjonalny to forma wynajmu mieszkania przeznaczona dla osób fizycznych, w której wynajmujący jest skuteczniej chroniony przed działaniami najemcy, niż w przypadku standardowej umowy najmu. Jednym z koniecznych załączników do umowy najmu jest bowiem oświadczenie najemcy o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego. Dokument ten zastępując orzeczenie sądu nakazujące eksmisję, pozwala szybciej odzyskać lokal, jeśłi po zakończeniu najmu nie zostałby zwrócony przez nieuczciwego najemcę,

- oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne uprawnione osoby otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Dzięki temu, że oryginał aktu notarialnego przechowywany jest przez notariusza (a po 10 latach od sporządzenia aktu przez właściwy sąd rejonowy), strony mogą w każdej chwili (nawet po wielu latach) uzyskać dodatkowe wypisy sporządzonego aktu u notariusza (a po 10 latach w sądzie), które mają moc oryginału.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.