Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Czynności i Dokumenty

 

Czynności notarialne

Zgodnie z treścią artykułu 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne⇒ ...

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia⇒ ...

• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ⇒ ...

sporządza poświadczenia⇒ ...

spisuje protokoły⇒...

sporządza protesty weksli i czeków⇒...

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Depozyt notarialny) ⇒...

• prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów⇒...

• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, a notariusz przy ich dokonywaniu działa jako osoba zaufania publicznego.

 

Dokumenty

W związku z indywidualnym charakterem każdej czynności, przed wizytą w Kancelarii najlepiej skontaktować się z notariuszem, w celu wstępnego ustalenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty przedstawione przez Państwa zostaną następnie zweryfikowane przez notariusza, zaś ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.

Podane na naszej stronie internetowej wykazy dokumentów (przy opisie poszczególnych czynności) nie są wyczerpujące i wskazują jedynie dokumenty i informacje zwykle wymagane przy danej czynności. 

W związku z powyższym, w celu ustalenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania konkretnej czynności notarialnej, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią notarialną.
 

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.