Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (najczęściej umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany).
Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

 

Forma umowy przedwstępnej a przysługujące stronom roszczenia, czyli dlaczego lepiej zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.
Jednakże w sytuacji, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (tzn. np. jeśli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości będzie miała formę aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Ponadto zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia złożenie wniosku o wpis roszczeń wynikających z tej umowy do księgi wieczystej i daje  dodatkowe możliwości zabezpieczenia roszczeń np. poprzez ustanowienie hipoteki lub w pewnych wypadkach poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej 

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.