Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Fundacja

 

Fundacja jest to osoba prawna ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Jest formą prawną organizacji pozarządowej, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel, działającą w oparciu o statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.

Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), a więc – w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych korporacji – nie ma członków (jest bezosobowa). Jest przez to bardziej niezależna niż korporacja od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania decyduje jej twórca, czyli fundator będący osobą fizyczną lub prawną.
 

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego.
W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Ważnym dokumentem jest też statut fundacji. Jest to jednak dokument odrębny od oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji i najczęściej sporządzany jest w zwykłej formie pisemnej. To fundator ustala statut fundacji, określając co najmniej:
• nazwę fundacji,
• siedzibę,
• majątek,
• cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
• skład i organizację zarządu,
• sposób powoływania zarządu,
• obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.
 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.