Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Odrębna własność lokalu powstaje z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej (założenia księgi wieczystej dla tego lokalu).
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu (najczęściej właścicielem nieruchomości jest deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Podstawowe dokumenty potrzebne do sporządzenia przez notariusza umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu:

• dane osobowe stron umowy,
• odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
• wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• wypis z kartoteki budynków,
• wypis z kartoteki lokali,
• zaświadczenie o samodzielności lokalu,
• rzut lokalu/ kondygnacji budynku. 

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.