Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Opłaty u notariusza

Pytanie o wysokość opłat, jakie ponosi strona u notariusza czy: "ile kosztuje notariusz ?" lub "jaki jest cennik usług notarialnych?"- jest często jednym z pierwszych zadawanych rejentowi podczas wizyty w Kancelarii Notarialnej.
Dokładne obliczenie opłat zależy jednak od szeregu czynników i odbyć się może dopiero po ustaleniu przez notariusza woli stron a tym samym rodzaju i zakresu planowanych czynności notarialnych oraz po pełnym sprawdzeniu dokumentów i analizie ksiąg wieczystych.

Na pełne koszty opłat pobieranych przez notariusza składają się:

 

Podatki

Notariusz jest płatnikiem:
- podatku od spadków i darowizn - od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie
- podatku od czynności cywilnoprawnych - od objętych tym podatkiem czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany itd.)

Notariusz oblicza, pobiera i przekazuje powyższe podatki właściwemu Urzędowi Skarbowemu.


Opłaty sądowe

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.
Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

 

Wynagrodzenie notariusza

Stosownie do treści art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Wynagrodzenie to nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, które wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564, z późn.zm.). 


Najczęściej wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej (np. przy umowach darowizny, umowach sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku). Wartość tą wskazuje strona czynności notarialnej na podstawie wiadomości ogólnodostępnych np. w oparciu o ceny podobnych nieruchomości, rzeczy lub praw.
Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.


Powołane rozporządzenie wskazuje również przypadki, kiedy notariuszowi przysługuje tylko połowa obliczonej w powyższy sposób opłaty (np. przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub umowie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu) lub 1/4 tej opłaty (np. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym).

 

Ustawodawca przewidział również czynności notarialne, za sporządzenie których wynagrodzenie notariusza niezależne jest od wartości ich przedmiotu. Tytułem przykładu można wskazać, że opłaty wynoszą za sporządzenie:

Do wynagrodzenia notariusza dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.W celu ustalenia wszystkich opłat związanych z planowaną czynnością notarialną, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią notarialną.

 

Zwolnienia od kosztów i opłat sądowych

Stosownie do treści art. 6 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Sąd uwzględniając wniosek wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności a wynagrodzenie notariusza za tą czynność ponosi Skarb Państwa.

Strona może również złożyć wniosek o zwolnienie jej z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej, a więc wyłącznie przed zawarciem aktu notarialnego.

Po złożeniu wniosku o zwolnienie z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym i otrzymaniu postanowienia w tej kwestii, wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia sądu. Innymi słowy akt notarialny w takim wypadku musi zostać podpisany we wskazanym terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów.

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.