Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

Sprzedaż nieruchomości gruntowej / użytkowania wieczystego

DOKUMENTY I INFORMACJE POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY SPRZEDAŻY:

1. dane z dowodów osobistych,
2. odpis z KRS w przypadku osób prawnych oraz uchwały odpowiednich organów tych osób, jeżeli z przepisów prawa albo z dokumentów statutowych wynika obowiązek uzyskania takich uchwał,
3. w przypadku małżonków wypis umowy majątkowej małżeńskiej, jeśli taka była zawierana, lub (jeśli istnieje) inny dokument mający wpływ na stosunki majątkowe małżeńskie np. odpis orzeczenia o separacji,
4. odpis zwykły z księgi wieczystej,
5. podstawa nabycia np.:
• wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny*, umowy działu spadku lub innej umowy,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia **,
• prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości **,
• prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
• akt własności ziemi,
6. wypis z rejestru gruntów,
UWAGA:
- jeśli zachodziły zmiany w powierzchni działek ewidencyjnych niezbędne są wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej ,            

- jeśli nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
- jeśli sprzedawana jest nieruchomość powstała z podziału innej nieruchomości, niezbędna w większości przypadków jest dodatkowo ostateczna decyzja zatwierdzająca podział wraz z mapą,
7. wypis z kartoteki budynków (gdy na działce znajduje się budynek),
8. zaświadczenie o ilości zameldowanych osób, z treści którego wynikać będzie, że w budynku nikt nie jest zameldowany (gdy na działce jest budynek mieszkalny),
9. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej „mpzp”) albo zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp, albo zaświadczenie o braku mpzp,
10. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,

11. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

12. oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu wydane na podstawie art.95 ustawy – Prawo bankowe oraz umowa kredytu, jeśli zakup jest finansowany przez stronę kupującą w całości albo w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
13. jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (hipotekami), to potrzebne jest zaświadczenie wydane przez Bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia.

* jeśli darowizna była dokonana po 01.01.2007r. to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

** jeśli podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości - to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wydane na podstawie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn,

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne również wtedy, gdy osoba dziedzicząca lub obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.


 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.