Kancelaria notarialna

KANCELARIA NOTARIALNA

Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Notariusz może sporządzać wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów. Czynności te są konsekwencją zasady, że dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne są przechowywane w kancelarii notarialnej przez dziesięć lat (po tym czasie notariusz przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego) a oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

Wypisy

Sporządzenie przez notariusza wypisu dotyczy jedynie aktu notarialnego oraz aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sporządzony wypis jest dosłownym powtórzeniem pełnej treści dokumentu aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia i ma moc prawną oryginału.

Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią (na wypisie nie ma podpisów stron czynności). Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Wypisy aktu notarialnego wydaje się:
• stronom
• osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu
• następcom prawnym wyżej wymienionych osób,
• innym osobom za zgodą stron czynności, bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego,
• osobie, która wykaże istnienie interesu prawnego w związku z żądaniem wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia,
• sądom i innym organom państwowym, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów.

Odpisy i wyciągi

Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypisy.

 

Szybki kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Edyta Niemirska
Agata Redlicka-Skupińska

Notariusze spółka cywilna

00-544 Warszawa
ul. Wilcza 33 lok. 23
tel. 22 465 12 00

e-mail. niemirska@notariusze.waw.pl
e-mail. redlicka@notariusze.waw.pl

 

przejdź
Copyright © Kancelaria Notarialna.